Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Cím: 4431 Nyíregyháza, 15010/2 hrsz

Telefon: 42/479-702

Telefax: -

E-mail: info@sostozoo.hu

Honlap: www.sostozoo.hu

Ügyfélszolgálat elérhető a fenti telefonon, illetve az erdeklodes@sostozoo.hu e-mail címen.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A szervezeti felépítés megtekintéséhez kattintson ide.

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Igazgató: Gajdos László  / Tel: 42/479-702, e-mail: info@sostozoo.hu

Szakmai igazgatóhelyettes: dr. Papp Endre  / Tel: 42/479-702, e-mail: office@sostozoo.hu

Gazdasági igazgatóhelyettes: Leskuné Oláh Anikó  / Tel: 42/479-702, e-mail: konyveles@sostozoo.hu 

Műszaki igazgatóhelyettes: Krupiczer Miklós / Tel: 42/479-702, e-mail: info@sostozoo.hu

Pangea Hotel szállodavezető: Czifrik Viktória / Tel: 42/200-551 e-mail: info@pangeahotel.hu

Ózoon Hotel szállodavezető: Pecséri Réka / Tel: 42/402-031, e-mail: szallas@ozoonhotel.hu

Hotel Dzsungel szállodavezető: Bartha Sára /  Tel: 42/479-710, e-mail: szallas@hoteldzsungel.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélkapcsolati vezető: Révészné Petró Zsuzsa / Tel: 42/479-702, e-mail: education@sostozoo.hu

Ügyfélfogadás: munkanapokon 9-12 óráig

5. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cím: Nyíregyháza, Toldi u. 1, 4400
Telefonszám: (42) 524 001

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Nyíregyházi Állatpark feladatát, alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:

 - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

 - az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény,

 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló, többször módosított 1995. évi LXVI. törvény,

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,

- a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra           vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet,

- a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag- fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet,

- Európai Unió Bizottsága 2012/21/EU számú határozata,

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 81/2014. (IV.24.) számú határozattal jóváhagyott Közszolgáltatási szerződése,

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 299/2016. (X.27.) számú határozattal jóváhagyott, módosított támogatási szerződése,

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 41/2017. (11.23.), 8/2018. (1.25.) számú határozattal jóváhagyott vagyonkezelési szerződései,

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának vonatkozó rendeletei,

- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. vonatkozó alapdokumentumai, szabályzatai.

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának megtekintéséhez kattintson ide.

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kattintson ide.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma

A Nyíregyházi Állatpark által nyújtott közszolgáltatások megnevezése:

Állat- és növénykert üzemeltetése

A szolgáltatásért fizetendő díjak és az abból adott kedvezményeke megtekintéséhez kattintson ide..

3. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív)

Az Állatpark saját fenntartású adatbázisainak leíró jegyzékét itt tekintheti meg.

4. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Állami Számvevőszék - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2017

5. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó szabályzat megtekintéséhez kattintson ide.

6. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közadatkereső

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

- Beszámoló 2015

- Üzleti terv 2016

- Beszámoló 2016

- Üzleti terv 2017

- Beszámoló 2017

- Üzleti terv 2018

- Beszámoló 2018

- Üzleti terv 2019

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése

- 2016 évi adatok

- 2017 évi adatok

- 2018 évi adatok

3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatai

4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

-Viktória ház támogatási szerződés

-Viktória ház

5. Közbeszerzési információk

-Közbeszerzési terv 2018

-Közbeszerzési terv 2019